DexGuru Logo Dejitaru Tsuka logo

TSUKA Price

$0.11351735813691403

Liquidity

$1302155.0284362 0

Pools Activity

|token amount| Token value |Age| Full history
Dejitaru Tsuka/TSUKA $0.11351735813691403

Trading Volume, 24h

$949058.538888501 0

Trading History

|Token amount| Token price | Age| Full history

Top volume


Gainers


Losers